Terms and Conditions

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu famedads Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), www.famedads.com ile siteye üye olan kullanıcı arasında (alıcı veya yayıncı), kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, siteye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar
famedads: www.famedads.com domain adına sahip web portalı
Kullanıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Alıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, famedads.com üzerinde yayınlanan ilanı satın alan gerçek veya tüzel kişi
Yayıncı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, sahip olduğu sosyal medya hesabı veya internet sitesi üzerinden alıcılara ait reklam ve tanıtım yayınlamak suretiyle hizmet veren ve bu amaçla ilan oluşturan gerçek veya tüzel kişi
Site: www.famedads.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Güvenli alışveriş: Hem alıcının güvenliği hemde yayıncının güveliğini sağlamak amacıyla, ticari işlemler aşamasında, hizmet bedelinin famedads hesabında(havuz hesap) tutulması üzerine kurulu, famedads tarafından sağlanan hizmet
Havuz Hesap: Güvenli e-ticaret sistemi gereği olan, alışveriş aşamasında, hizmet bedelinin, hizmetin teslim edilmesine kadar tutulacağı famedads para hesabı
Ürün: Influencer pazarlama amacıyla yayıncılar tarafından oluşturulmuş ilanlardır.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak famedads tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak famedads tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıdır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, famedads tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, famedads tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, famedads'nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple famedads'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların famedads tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden famedads'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. famedads, Kullanıcı'lar tarafından famedads'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, famedads'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) famedads'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, famedads ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla famedads ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. famedads, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı famedads'in, famedads çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. famedads, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


5.1.1. Yayıncının (Satıcı) Hak ve Yükümlülükleri
a) Yayıncı, herhangi bir alıcının ürün bedelini famedads havuz hesabına aktarılmış olması halinde, söz konusu detayları belirtilmiş ürünü, famedads üzerinden veya ispat edilebilir diğer platformlar üzerinden yapılan yazışmalarda belirtilen isterleri de içerecek şekilde; ilandaki bedel üzerinden famedads aracılığı ile reklam ve tanıtım hizmetini sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Yayıncı, famedads.com üzerinden girmiş olduğu ilanının güncelliğinden sorumludur. İlanının famedads.com üzerinden ilan detayında belirtilen fiyattan satın alınması durumunda hizmeti o fiyattan sunmak durumundadır. Hizmeti teslim etmeyi reddetmesi durumunda famedads komisyon bedeli kadar ceza kesilir.

c) Alıcı ve yayıncı arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, alıcı veya yayıncı, famedads’den herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Yayıncı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde alıcının havuz hesabına gönderdiği hizmet bedelinin, KDV dahil famedads hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve yayıncı tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (a) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, yayıncının famedads'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, havuz hesabında bulunan yayıncının parası üzerinde famedads'ın yayıncı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Yayıncı, sattığı ürün ile ilgili olarak gerek hizmet aşamasında ve gerekse hizmetin teslim edilmesinden sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. famedads aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini yayıncıya (satıcıya) rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

f) Alıcının, yayıncıya ait hesabı gördükten sonra işlemi hizmet sağlanmadan önce iptal etme hakkı bulunmaktadır.

g) Yayıncı ne suretle olursa olsun famedads ' i devre dışı bırakarak dışarıdan alıcı ile ürün alışverişi yapmaya teşvik edemez. İlan detayı, mesaj veya herhangi bir iletişim yolu ile alıcıyı famedads dışından alışveriş yapmaya teşvik etmesi durumunda; famedads tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden banlama, ilanlarına atanacak "şüpheli yayıncı" uyarısı veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Yayıncı, Site'de listelediği ilanların ve bu ilanlara ait sosyal medya hesaplarının içeriklerinin, kullanıcı sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm hukuki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yayıncı, sitede girdiği ilanların ve bu ilanlara ait sosyal medya hesaplarının içeriklerinin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, famedads'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

i) Yayıncı, Site'ye gönderdiği ilanlar ile ilgili herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Yayıncı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alıcıya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yayıncı ve alıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan famedads'in hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Yayıncı ne suretle olursa olsun famedads üzerinden yayınladığı ilanlar için iletişime geçen alıcılar ile famedads ı devredışı bırakarak famedads aracılığı olmaksızın alışveriş işlemini gerçekleştiremez. Alıcı ile famedads haricinde iş yapması durumunda ise famedads tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden banlama veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Yayıncı satışını yaptığı ürün için eğer vergi mükellefiyse alıcıya fatura kesmekle yükümlüdür. Fatura kesmemesinden doğabilecek tüm mali ve hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, famedads'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

m) Yayıncı yayınladığı ilanın hiç bir uyarı sunulmaksızın famedads tarafından değiştirilebileceğini, yayından kaldırılabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Yayıncı yayınladığı ilanın detayında satışını sunduğu reklam ve tanıtım hizmetinin sunulacağı hesap ile ilgili kusur ve engelleri de içerecek şekilde tüm detayları bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet tesliminden sonra alıcının hesap ile ilgili bir kusurdan ötürü famedads aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini yayıncıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

o) Yayıncı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde famedads' ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, famedads' ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, famedads'ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Yayıncı başarılı satış işleminden sonra hesabını ve hesabına ait bilgilerin güvenlik nedeniyle 10 yıl boyunca famedads.com üzerinden silinmeyeceğini, ve böyle bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

r) Yayıncı hiç bir suretle kanuna aykırı (Kumar, bahis, +18 paylaşımlar, finans ve yatırım, ateşli silahlar, tütün mamulleri, elektronik sigaralar, bağımlılık yapan maddeler, ilaç, bakanlık onayı olmayan sağlık ve kozmetik ürünleri, kişilik hakları, canlı hayvan satışı, insanları kandırmaya yönelik eylemler gibi...) hiç bir ürün veya hizmetin reklam ve tanıtımını yapmayacağını, Alıcıdan bu tarz bir talep gelmesi durumunda derhal famedads.com yetkililerine haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

s) Yayıncı yayınladığı reklam ve tanıtım hizmetinin herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir hukuki düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

t) Yayıncı hizmeti teslim ettikten ve alıcının işlemi onaylamasından 3 iş günü sonra elde ettiği kazanç sanal pos firması tarafından, alıcının sistem üzerinde girdiği banka hesabına aktarılacaktır. Banka bilgilerini hatalı veya eksik girmesinden dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

u) Yayıncı, Platform’a kayıt olurken paylaştığı bilgilerin kendi bilgileri olduğunu taahhüt eder.

v) Alıcının, yayıncı tarafından sağlanan hizmetten memnun kalmaması durumunda işlemi reddetme hakkı bulunmaktadır. Fakat famedads, yayınlanan reklam, reklam hesabı ve alınan etkileşim gibi bir çok faktörü analiz ederek alıcının ret talebini değerlendirecek ve bu değerlendirmeye göre ret talebi famedads tarafından reddedilecek veya kabul edilecektir. Yayıncı, famedads tarafından alınan bu karara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

y) Yayıncı, yayınlayacağı reklam ve tanıtım hizmetleri için mutlak suretle TC Yasalarında belirtilen tüm koşullara eksiksiz uyacağını, sayfasında/hesabında yayınlayacağı reklam ve tanıtımları yasalara uygun düzenleyeceğini, gerekli etiketlendirmeleri ve yönlendirmeleri yapacağını, eğer belge veya yetkinlik alması gerekiyorsa bunları kendisinin alacağını ve bunları yapmamasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.1.2. Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
a) Alıcı, satın aldığı ilan detayında belirtilen hesaba ait hizmeti 48 saat içerisinde site aracılığı ile başlatması gerekmektedir. 48 saatin aşılması durumunda famedads.com hizmet bedeli kesilerek cüzdanına ücret iadesi yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Alıcı, işlemi başlatmadan önce reklam ve tanıtım hizmeti verilecek sosyal medya hesabının görülebilir kontrollerini yapmakla yükümlüdür. Kontroller sonucunda alıcı cayma hakkını kullanabilir ve işlemi hizmet başlatılmadan önce iptal edebilir. Alıcının işlemi başlatmasından ve hizmetin yayıncı tarafından teslim edilmesinden sonra, hizmet için ödediği ve havuz hesabında bekletilen bedelin tamamının yayıncıya aktarılacağının bilincinde olduğunu ve bu aşamadan sonra satın aldığı hizmet ile ilgili olarak yaşayacağı veya tespit edeceği herhangi olumsuz durum için famedads'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Alıcı, famedads'ın sadece alıcı ve yayıncı arasındaki alışverişine aracılık ettiğini ve satılan hizmetle ilgili famedads'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve satış öncesi veya sonrasında oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.2 (b) maddesinde belirtilen ürünü kabul etmeme hakkını kullanması durumunda, yayıncıya 7 günlük telafi süresi vermek zorunda olduğunu, iade veya değiştirme işlemi ile ilgili son kararı verirken yayıncının ilan detayında belirttiği ürünü esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, yayıncı ile arasındaki anlaşmazlıkdan dolayı her ne suretle olursa olsun famedads’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün teslim sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, yayıncının hizmeti sunmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü famedads'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını ve oluşabilecek zararlardan, her ne suretle olursa olsun, herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde famedads' ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, famedads' ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer havuz hesap içinde bulunan parası olması halinde, famedads'ın herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, satın alınan ürün ilgili olarak gerek hizmetin sağlanması aşamasında ve gerekse hizmet sağlandıktan sonra, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı yayıncı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. famedads aleyhine, yayıncı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini alıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

h) Alıcı ne suretle olursa olsun famedads üzerinden görüntülediği ilanların sahipleri ile famedads ı devredışı bırakarak famedads aracılığı olmaksızın alışveriş işlemini gerçekleştiremez. Yayıncı ile famedads haricinde iş yapması durumunda ise famedads tarafından verilecek uzaklaştırma, siteden atma veya para cezalarına itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcının, yayıncı tarafından sağlanan hizmetten memnun kalmaması durumunda işlemi reddetme hakkı bulunmaktadır. Fakat famedads, yayınlanan reklam, reklam hesabı ve alınan etkileşim gibi bir çok faktörü analiz ederek alıcının ret talebini değerlendirecek ve bu değerlendirmeye göre ret talebi famedads tarafından reddedilecek veya kabul edilecektir. Alıcı, famedads tarafından alınan bu karara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Alıcı, hiç bir suretle kanuna aykırı (Kumar, bahis, +18 paylaşımlar, finans ve yatırım, ateşli silahlar, tütün mamulleri, elektronik sigaralar, bağımlılık yapan maddeler, ilaç, bakanlık onayı olmayan sağlık ve kozmetik ürünleri, kişilik hakları, canlı hayvan satışı, insanları kandırmaya yönelik eylemler gibi...) hiç bir ürün veya hizmetin reklam ve tanıtımını yaptırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Alıcı, yaptırdığı reklam ve tanıtımların tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, famedads'in hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2 Famedads'in Hak ve Yükümlülükleri
a) Famedads, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. famedads, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, famedads'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. famedads tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, famedads tarafından yapılabilir. famedads tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Famedads, Site üzerinden, famedads'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle famedads tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında famedads'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Famedads, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, famedads Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

e) Famedads, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve famedads tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; famedads, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir ve/veya para cezası verebilir.

f) Kullanıcı'lar ve famedads hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işletme ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işletme ilişkisi doğmaz.

g) Satış yapmış olan üyelerin ileride karşılaşılabilecek hukuki durumlar nedeniyle hesaplarının ve kişisel verilerinin en az 10 yıl süreyle saklı tutulması hakkına sahiptir.


6. Ücretlendirme
Famedads platformuna üye olmak, teklif vermek, ilan oluşturmak, profil düzenlemek, mesaj göndermek gibi tüm işlemler ücretsizdir. yayıncıdan, sattığı her ürün için; alışverişin başarıyla tamamlanması durumunda ilan fiyatı ve yayıncının profil gücüne bağlı olarak değişen komisyon oranları uygulanmaktadır. Hizmetin herhangi bir nedenden dolayı alıcı tarafından reddedilmesi veya iptal edilmesi durumunda herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır.
7. Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikamız; "Gizlilik Politikası" sayfasında belirtilmiştir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Sözleşme Değişiklikleri
Famedads, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.2. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, famedads, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, famedads için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için famedads'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.4. Ceza İşlemleri
Famedads, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcıyı siteden süreli uzaklaştırma veya para cezası kesmekle yükümlü olacaktır:
a) Yayıncının ilanını güncel tutmaması ve/veya ilan sırasında girdiği ücretin geçerli olmaması ve ilanın bu şekilde satın alınmasından sonra hizmeti teslim etmemesi.
b) Alıcının satın aldığı ürün hizmetini 48 saat içinde başlatmaması
c) Kullanıcı'nın diğer kullanıcılara hakaret, küfür ve argo ile tabir edilecek söylemlerde bulunması
d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
e) Alıcı veya yayıncının, famedads'i devre dışı bırakarak, famedads platformu dışından iş yapmaya teşvik etmesi

8.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Famedads, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, famedads'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
d) Kullanıcı'nın, famedads'i devre dışı bırakarak iş yapmaya teşvik etmesi
Login Menu 0 Basket
Top